Waar staan wij voor

J.J. Anspachschool
“waar eigen wijs gewoon is”

EIGENWIJS staat bij ons op school voor eigenaarschap van je eigen leerproces. Dat vereist verantwoordelijkheid, lef, ambities, vertrouwen, reflectie, kritisch denken en samenwerken. Dat willen we op school stimuleren. Niet de middelmatigheid is norm, maar juist de diversiteit is het uitgangspunt. Ieder kind mag zich ontplooien overeenkomstig zijn of haar talenten en kwaliteiten. We hebben een beeld, een profiel voor ogen van wat we de kinderen willen meegeven voor hun huidige en toekomstige leven, deze zijn beschreven in onze profielschets.

Onze missie
“Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind wordt uitgedaagd om op zijn eigen wijze te werken aan zijn doelen.”

Onze kernwaarden:
1. Persoonlijk
2. Betrokken
3. Vertrouwen
4. Ontwikkeling
5. Ambitie

Met de term visie wordt bedoeld het beeld dat we hebben van onze eigen toekomst, onze dromen en ambities. Het beschrijven van eerder genoemde kernwaarden heeft geleid tot een breed gedragen visie. Deze gedragen visie heeft weer gezorgd voor een draagvlak voor een koers en planning voor de jaren 2015 – 2019.
Alle leerkrachten hebben intensief met elkaar gesproken over onze kernwaarden persoonlijk, betrokken, vertrouwen, ontwikkeling en ambitie. Groepen ouders hebben hierbij als klankbord hun bijdrage geleverd. Hoe wij vorm willen geven aan onze basisschool, wordt omschreven in de navolgende onderdelen: kinderen en hun ontwikkeling; hoe we met elkaar willen omgaan; hoe we als team willen functioneren.

Kinderen en hun ontwikkeling

Als profiel voor onze school hebben we kozen voor de term “Eigenwijs”. EIGENWIJS staat bij ons op school voor eigenaarschap van je eigen leerproces. Ieder kind vertoont een eigen, unieke ontwikkeling. Niet de middelmatigheid is norm, maar juist de diversiteit is uitgangspunt.  Ieder kind mag zich ontplooien overeenkomstig zijn of haar talenten en kwaliteiten. Dat bedoelen wij dus met recht doen aan de totale ontwikkeling van het kind. Alle kinderen krijgen les vanuit een planmatige aanpak. Het directe instructiemodel zorgt voor een effectieve didactiek voor alle kinderen ongeacht of ze moeite hebben met leren of juist meer behoefte hebben aan verdieping.
De kinderen krijgen leerstrategieën aangeboden en worden tevens uitgedaagd om ontdekkend en onderzoekend te leren. We zien graag dat ieder kind trots kan zijn op het behalen van de samen opgestelde doelen. Uitgaand van de nieuwsgierigheid van elk kind worden ambities en initiatieven gewaardeerd en gestimuleerd.  Ieder kind krijgt zijn of haar persoonlijke uitdaging. Zo wordt er actief gewerkt aan ieders persoonlijke meesterschap.
De kinderen krijgen het vertrouwen van leerkrachten om zelf doelen te stellen en daar naartoe te werken. Kinderen kunnen zich alleen verantwoordelijk gedragen als ze die verantwoording ook krijgen. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de motivatie, hoe groter de kans dat talenten en kwaliteiten tot ontwikkeling komen. Leren doe je immers zelf. Ieder op zijn EIGEN WIJZE. Individuele ontplooiing en sociale vorming dienen hand in hand te gaan.

Hoe we met elkaar willen omgaan
Eigenaarschap van je eigen leerproces houdt in dat leerdoelen in gezamenlijkheid worden opgesteld. Dat betekent dat persoonlijke aandacht voor het kind en zijn talenten essentieel is. Wie zich gezien weet, voelt zich veilig en betrokken. Betrokken op elkaar en op het leertraject om de gestelde ambities te realiseren.
Diezelfde betrokkenheid  en persoonlijke aandacht zijn ook een groot goed voor onze school als het gaat om de ouders en verzorgers van de aan ons toevertrouwde kinderen. Door de ontwikkeling van de kinderen samen te volgen en te bevorderen is de kans op succes veel groter. We nodigen ouders continu uit om mee te denken en te werken als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. Dit doen we ook door transparant te zijn over doelen en over de manier waarop we die samen willen bereiken. Denken in kansen noemen we dat.
Leerkrachten geven op de J.J. Anspachschool het goede voorbeeld. Bij het hoe we met elkaar om willen gaan horen ook afspraken. Afspraken die we veelvuldig met de kinderen bespreken en die zorgen voor veiligheid en vertrouwen. Je mag fouten maken.

Hoe we als team willen functioneren

De J.J. Anspachschool is een lerende school. Daarmee bedoelen we dat we als school steeds in ontwikkeling zijn. Ambities worden samen besproken. We dagen elkaar uit om steeds weer grenzen te verleggen en innovatief te zijn in onze manier van onderwijs geven.  We analyseren ons eigen handelen We staan regelmatig stil om ons te bedenken of we de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen.  Op de J.J. Anspachschool vinden we zaken als samenwerken en leren van elkaar, maar ook jezelf mogen zijn heel belangrijk. Professional op  de J.J. Anspachschool zijn betekent gezamenlijk en individueel verantwoordelijkheid dragen om ieder kind tot zijn persoonlijke meesterschap te leiden en te begeleiden. Dit leidt tot veiligheid en plezier op de werkplek. Het team denkt in kansen en is positief ingesteld. “Ja en” (wat kan ik hieraan verbeteren/veranderen) in plaats van “Ja maar”. Kwaliteit en plezier in het werk gaan hand in hand.