Onderwijs

Passend onderwijs

Kinderen moeten kunnen rekenen op onderwijs van goede kwaliteit dat ‘op maat is’ en past bij hun mogelijkheden. Ze moeten kunnen rekenen op goede deskundige leerkrachten en een uitdagende leeromgeving.

Voor een meerderheid van de kinderen volstaat de ondersteuning die wij als school zelf kunnen bieden (leerkracht, intern begeleider). Soms is meer expertise nodig, die schoolnabij wordt ingezet (extern ondersteuningsteam, schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige). Het is de taak van de intern begeleider (ib’er) dat alle zorg in en om de school goed verloopt. Natuurlijk staat de ib’er bij het uitoefenen van haar taken niet alleen: samen met de directeur, het team én diverse externe experts geeft zij inhoud aan passend onderwijs (én zorg).

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Soms is er bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Iedere school heeft binnen passend onderwijs een Schoolondersteuningsprofiel, in dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning we kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Als een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij ons wordt aangemeld, verzamelen wij informatie over welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Zodat wij een goede afweging kunnen maken, zodat er een echte passende onderwijsplek met passende ondersteuning beschikbaar komt al of niet bij ons op school.

We werken volgens de handelingsgerichte werkwijze, dit geeft structuur in de praktijk van alledag. Handelingsgericht werken (HGW) is erop gericht om kinderen te (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt Passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet.

HGW kent de volgende uitgangspunten:

  1. De leerkracht denkt, kijkt en praat over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de onderwijsbehoeften, en handelt daar zoveel mogelijk naar.
  2. De leerkracht kijkt naar de wisselwerking tussen kinderen en hun ouders, de groep en zichzelf en stemt zijn handelen hierop af.
  3. Iedereen heeft kwaliteiten. De leerkracht gaat op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en zichzelf.
  4. De leerkracht werkt vanaf het begin samen met het kind, de ouders, zijn collega’s en begeleiders.
  5. De leerkracht werkt doelgericht en zoekt naar richtinggevers voor zijn handelen, gebaseerd op wat het kind wél kan.
  6. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkracht en begeleiders.

Groepsplan

Een groepsplan is een overzicht van wat de kinderen als groep leren in een specifieke periode en de manier waarop de leerkracht dit gaat inrichten in de klas.  Iedere groep maakt 4 plannen per jaar.

Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften wordt (vanaf groep 6) een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de lange termijn. Er wordt gekeken naar de haalbare doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens te kijken wat er nodig is om die doelen te bereiken. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld in overleg met de ouders van de betreffende leerling. Samen met de ouder verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de manier waarop uw kind het beste leert.

Extern OndersteuningsTeam

6 keer per jaar is er overleg met de ouders, groepsleerkracht, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, onderwijsbegeleidingsdienst, speciaal onderwijs. Tijdens dit overleg zoeken we samen naar kansen in zowel de onderwijs-, thuis-, als vrijetijdssituatie.

Schoolondersteuningsprofiel J.J. Anspachschool

 

Burgerschap

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actiever rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:

 

·      democratie – kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden

 

·      participatie – kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen

 

·      identiteit – verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

In ons leerplan burgerschap kunt u lezen welke activiteiten wij ondernemen op deze gebieden om onze leerlingen op te leiden tot actieve, verantwoordelijke en kritische burgers

Leerplan burgerschap 2017