MR

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR spreekt zowel voor de ouders, de leerlingen als het personeel. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten.
In de MR wordt het beleid van het bestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie en het vakantierooster. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om aangelegenheden met de directie te bespreken en over deze onderwerpen voorstellen doen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de jaarverslagen van de MR vergaderingen kunt u onderaan deze pagina vinden.

Wat kan de MR voor u doen? De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens het team:
– Caroline de Vries
– Meike Nijst
–¬†Winfried Noordijk

Namens de ouders:
– Barbara van Hoek
–¬†Jasper Otten
– Piet Wijnberg

De MR is via e-mail te bereiken: mr.anspach@pcpomiddenbrabant.nl

notulen MR 25-09-2018

notulen MR 29-01-2019